زمین‌بازی / Playground

آیا می توان کودکی را محدود کرد؟ شاید تمام تلاش هایی که برای تربیتش می کنند بیهوده باشد. کودک می خواهد آزاد باشد و از چیزی نترسد. آیا می توان با کشیدن دیوارهای بلند او را از واقعیت دور نگه داشت؟ او سرانجام روزی از پس این دیوارها پر خواهد کشید

۱۳۸۹

Is it possible to put boundaries for childhood? All our efforts to educate this may eventually fail. A child’s desire is to be free and fearless. Are high walls reasons enough to keep it away from reality? Someday soon will fly over it anyway

2011

http://didemag.com