ریسه / string

 

این ویدیو از بهم وصل شدن تکه هایی برداشته شده از بستر شهر ساخته شده است. تلاشی در جهت ایجاد نوعی از روایت که از قصه‌گویی پرهیز می کند. روایتی که اغلب در فضاهای عمومی شکل می‌گیرد و به دلیل آشنایی جمعی، بیگانگی و قطعیت خود را از دست می‌دهد. مکان‌ها و پیش‌آمدهایی که هرروزه و بخشی از حافظه جمعی هستند از طریق رسانه آشنایی زدایی می شوند

۱۳۹۷

This video has been made by the connection of certain pieces, detached from the context of the city . An effort to make a kind of a narration which avoids storytelling. A narration that takes place mostly in public places and due to this common familiarity, loses its certainty and alienation. The Places and happenings which are routine and part of the collective memory, being defamiliarized by the means of media

2018

Detour to Tehran