ریسه / String

این فیلم از وصل شدن تکه های برداشت شده از سطح شهر ساخته شده است. تلاشی در جهت ایجاد نوعی از روایت که از قصه‌گویی پرهیز می کند. روایتی که اغلب در فضاهای عمومی شکل می‌گیرد و به دلیل آشنایی جمعی، بیگانگی و قطعیت خود را از دست می‌دهد. مکان‌ها و پیش‌آمدهایی که هرروزه و بخشی از حافظه جمعی هستند از طریق رسانه آشنایی زدایی می شوند

۱۳۹۷

The Film is made by connection of pieces detached from the city surface. An effort to make some kind of narration which avoids storytelling. Narration that takes place mostly in public places and due to this common familiarity, loses its certainty and alienation. The Places and happenings which are routine and part of the collective memory, defamiliarized by the means of media

2018

Detour to Tehran