ریسه / String

این فیلم از وصل شدن تکه های برداشت شده از سطح شهر ساخته شده است. روایتی که اغلب در فضاهای عمومی شکل می‌گیرد و به دلیل آشنایی جمعی، بیگانگی و قطعیت خود را از دست می‌دهد. مکان‌ها و پیش‌آمدهایی که هرروزه و بخشی از حافظه جمعی هستند از طریق رسانه آشنایی زدایی می شوند

۱۳۹۷

This Film is made by connection of pieces detached from the surface of the city. A Narration that takes place mostly in public places and due to common familiarity, loses its certainty and alienation. The Places and happenings which are routine and part of the collective memory, are defamiliarized by the means of media

2018

Detour to Tehran