زمین / چیدمان عکس / کرشت / ۱۳۹۵

the land / photo installation / karasht / 2016