دربند / Darband

 

دربند مسیری است به سمت کوهستان شمال تهران که زیستی موقتی دارد و با حریم طبیعت بسیار محدود شده است

۱۳۹۱

Darband is a path to the northern mountains of Tehran, which has a temporary living space and restricted by nature

2012