دربند / Darband

دربند میان کوه‌ها زندگی می کند. رودخانه و کافه٬ پل و مغازه٬ همه و همه در هم گره خورده‌اند. زیر پل٬ کافه‌ای خانه دارد و پشت آن کافه مردی لانه کرده است. برف بارید و دربند سردش شد. بهار آمد و او خوشحال است

۱۳۹۱

Darband lives among the mountains. Rive and cafe, bridge and store, all are knotted. Under the bridge, a cafe has housed and behind the cafe a man is nestled. It snowed and Darband froze, spring came and it became happy

2012