زمین / The Land

کار این مجموعه در فاصله گرفتن از تهران شکل گرفته است٬ در برقراری نسبتی تصویری میان شهر و بیرون از آن

 برای رسیدن به فضایی انتزاعی از نشانه‌های قابل شناسایی محیط دوری شده است. فضاهایی که می توانند در هر جای دیگری هم وجود داشته باشند. کاری که در حوزه فضاهای عمومی شکل می گیرد و وارد حوزه‌های خصوصی نمی شود. در سطح خیابانها و شهرها دیده می شود و مکانهایی ست که همه می توانند آنجا باشند. قابلیت دسترسی عمومی، کار را در بیرونی ترین سطح شهر نگه میدارد، همانطور که عکسها هم در مورد سطح ها هستند. سطحی که بدون ورود به فضایی شخصی قابل دیدن است. در زمینی که به شخصی تعلق ندارد و برای همه کسانی است که می خواهند از آن عکس بگیرند

  چیدمان عکسها در زمینی شخصی تلاشی ست در جهت ایجاد تجربه‌ای دیداری که انتزاع را در واقعیت دنبال می کند

۱۳۹۵

This series took place in keeping distance from the city of Tehran, In making visual connection between the city and outside

To reach an abstract space, bringing bright addressing signs of the atmosphere is avoided. Spaces which may exist anywhere else. The work happens in public and does not enter the private places. it is on the surface and could be reached by everybody. The public accessibility keeps the work on the outermost surface of the city, as well as the photos deal with surfaces. A surface that can be seen without entering any private place. In a place belongs to nobody and exists for the ones who want to take a photo from

The installation of photos in a private land is an endeavor to make a visual experience that follows the abstraction in reality

2016

‌‌استودیو بن-گاه / Bon-gah studio

—————————————————————————————————

عکس ها با محدودیتی ساختاری که حاصل برنامه دوربین است و توسط نظام صنعتی ساخته می شود٬مواجه هستند٬ مواجهه ای در شبیه ترین نسبت هندسی به دید چشم انسان

تکه هایی از عکس هایی که در این زمین نصب شده بودند٬ این بار با الگوی نقشه خود زمین و با مقیاس ۱:۱۰۰ بریده شده و محدودیتی نو را تجربه می کنند٬ محدودیتی که مرتبط با گذشته این عکسها است و محدوده ای به شکل پنج ضلعی نامنتظم دارد

در انتخاب تکه ها مرز بین زمین و آسمان در اولویت انتخاب بوده است

۱۳۹۶

Photos face a structural limitation which is the result of the program of a camera which is designed by the industrial system, an encounter in the most similar geometrical ratio to the human eye

Pieces of the photos were installed in this land have been cut by the pattern of the land itself`s map by 1:100 scale and experience a new limitation, a limitation related to the photos past tense which is an area with the form of an irregular pentagon

In choosing the pieces the border between earth and sky was the priority of the selection

2017

—————————————————————————————————

در دست احداث / سنه دژ / کردستان/ ۱۳۹۷

Under construction / Sene dej / Kurdistan / 2018